Regulamin Zajęć Dodatkowych

Zajęcia pozalekcyjne wspomagają proces wychowania oraz pomagają uczniom rozwijać pasje, zdolności, które wykorzystają w dorosłym życiu.
Zajęcia pozalekcyjne są dodatkową i dobrowolną formą pracy wychowawczej, która niesie za sobą takie korzyści jak:
• kształtowanie osobowości dziecka,
• rozwijanie jego zainteresowań,
• spędzenie wolnego czasu z przyjaciółmi,
• zabawa i rozrywka.

Podmioty

§1

 1. Z zajęć dodatkowych mogą korzystać tylko i wyłącznie uczniowie Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej w Czołowie z zachowaniem postanowień niniejszego regulaminu.

Uczęszczanie na zajęcia

§2

 1. Szkoła w każdym roku szkolnym organizuje różnorodne zajęcia dodatkowe przeznaczone dla poszczególnych grup tematycznych.
 2. W zajęciach dodatkowych może uczestniczyć uczeń/ wychowanek, którego przedstawiciel ustawowy wyrazi na to zgodę.
 3. Zgoda, o której mowa w pkt. 2 powinna mieć formę pisemną.
 4. Przedstawiciel ustawowy dziecka powinien niezwłocznie po ogłoszeniu listy zajęć dodatkowych w danym roku szkolnym dokonać zapisu na wybrane zajęcia.
 5. Minimalna ilość uczestników potrzebna do utworzenia grupy zajęć dodatkowych to 4 osoby. Maksymalna ilość uczestników jednej grupy to 8 osób.
 6. Zajęcia mogą odbywać się w dni powszednie w godzinach 13.30-18.00.
 7. Czas zajęć to 45-60 minut w ciągu tygodnia, obejmują 4 zajęcia w ciągu miesiąca.
 8. Oferta zajęć jest przedstawiona podczas Dni Otwartych oraz w Prezentacji zamieszonej na stronie www.niepublicznaintegracyjna.pl

Zasady obowiązujące na zajęciach

§3

 1. Na zajęciach uczeń jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, tj.:
 2. a) korzysta z urządzeń zgodnie z zaleceniami nauczyciela prowadzącego zajęcia;
 3. b) reaguje na uwagi i polecenia nauczyciela prowadzącego zajęcia;
 4. c) wykorzystuje sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem pod opieką nauczyciela terapeuty;
 5. d) dba o ład i porządek w sali i szatni;
 6. e) podczas zajęć wykonuje ćwiczenia w odpowiednim stroju zgodnym z zaleceniami nauczyciela;
 7. f) zgłasza nauczycielowi zauważone uszkodzenia lub niesprawne sprzęty i przyrządy; g) przestrzega zasad zachowania panujących w szkole;
 8. h) zajęcia mogą być odwoływane z ważnych powodów przez Dyrekcję;
 9. i) informacje o odwołaniu zajęć zamieszone zostaną mailowo lub sms;
 10. j) odwołane zajęcia mogą być odrabiane w innym dogodnym terminie;
 11. k) uczniowie nie wnoszą na zajęcia swoich prywatnych gier, klocków, zabawek.

Płatności

§4

Płatności za zajęcia dodatkowe (które nie wchodzą w skład wybranego pakietu) należy dokonywać na wskazany rachunek bankowy w terminie do 10 dnia miesiąca za poprzedni miesiąc.

 1. W przypadku nieobecności dziecka na danych zajęciach dodatkowych opłata za gotowość do świadczenia usług nie podlega zwrotowi.
 2. W przypadku niezrealizowania zajęć dodatkowych z przyczyn zależnych od organizatora lub Szkoły opłaty nie pobiera się.
 3. Rachunek bankowy do wpłat za zajęcia dodatkowe, wybrane jako dodatkowe lekcje nie wchodzące w skład pakietów.

Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa 

im. Marii Grzegorzewskiej w Czołowie

Czołowo 12; 62-600 Koło

Nr rachunku bankowego: ING 55 1050 1520 1000 0092 8908 5624

Tytułem wpłaty: Imię i nazwisko Dziecka, za miesiąc……….

Rezygnacja

§5

 1. Uczestnik zobowiązany jest do 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia, które skutkować będzie na koniec miesiąca.
 2. W przypadku rezygnacji ucznia/ wychowanka z uczęszczania na wybrane zajęcia dodatkowe przedstawiciel ustawowy zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu niezwłocznie w sekretariacie Szkoły bądź pisemnie.
 3. Opłaty za przedmiotowe zajęcia nie nalicza się z początkiem kolejnego miesiąca kalendarzowego po dokonaniu czynności określonych w pkt. 1 i 2, w przeciwnym razie płatność jest wymagalna.

Postanowienia końcowe

§6

 1. Niniejszy regulamin wchodzi z dniem 01 września 2021 roku

Podpis Opiekuna                                                               Podpis Dyrektora

Podpis Ucznia

                                    Cennik zajęć dodatkowych

 

Nazwa zajęć

Cena 45-60 min

1.      

Arteterapia  

35,00

2.      

Muzykoterapia                      

25,00

3.      

Trening umiejętności społecznych TUS

25,00

4.      

Zajęcia teatralno-taneczne

30,00

5.      

Zajęcia eksperymentalne

30,00

6.      

Biofeedback

50,00

7.      

Metoda strukturalna- nauka czytania i pisani

25,00

8.      

Hipoterapia

pół godz.  70,00

 W świecie Lego

30,00

10.   

Ogródek ekologiczny

25,00

11.   

Język hiszpański (lub inny)

40,00

12.   

Gry dydaktyczne

20,00

 

 

Skip to content